Komornik sądowy – czym się zajmuje i jak się z nim kontaktować?

Komornik Gdynia sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje postanowienia sądów i innych organów egzekucyjnych. Komornicy sądowi są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu rejonowego.

Kompetencje komornika sądowego

Komornik sądowy jest uprawniony do:

  • egzekwowania świadczeń pieniężnych, takich jak alimenty, renty, odszkodowania, kary pieniężne,
  • egzekwowania świadczeń niepieniężnych, takich jak wydanie rzeczy, opróżnienie lokalu, wykonanie robót budowlanych,
  • zabezpieczania majątku dłużnika przed egzekucją.

Zakres czynności komornika sądowego

Komornik Gdynia sądowy wykonuje czynności egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego. Jest to dokument stwierdzający istnienie i wysokość wymagalnego roszczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Tytułem wykonawczym może być na przykład:

  • wyrok sądu,
  • nakaz zapłaty wydany przez sąd,
  • ugoda zawarta przed sądem,
  • akt notarialny stwierdzający nabycie własności.

Komornik Gdynia – Jak się z nim skontaktować

W celu kontaktu z komornikiem sądowym należy udać się do jego kancelarii lub złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji w sądzie rejonowym. Wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Sąd Rejonowy Gdynia

Sąd rejonowy

Sąd rejonowy Gdynia jest organem pierwszej instancji w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych. Rejonowy sąd jest właściwy do rozpatrywania wniosków o wszczęcie egzekucji.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje postanowienia sądów i inne organy egzekucyjne. Komornicy sądowi są uprawnieni do egzekwowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, zabezpieczania majątku dłużnika przed egzekucją oraz do wykonywania innych czynności określonych w przepisach prawa. W celu kontaktu z komornikiem sądowym należy udać się do jego kancelarii lub złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji w sądzie rejonowym.